Warunki wewnętrzne w budynku wielorodzinnym z wentylacją naturalną

Podczas wymiany zużytego powietrza na zewnętrzne w budynkach powstawać mogą niekorzystne zmiany warunków wewnętrznych, przede wszystkim wzrost stężeń dwutlenku węgla i zawartości wilgoci Jedną z głównych przyczyn tych zmian jest stosowanie tradycyjnych rozwiązań w postaci układów kanałów wentylacji naturalnej o skuteczności eksploatacyjnej zależnej od naturalnych sił napędowych i szczelności przegród budowlanych.

wykresKażdy budynek, w tym również jego wnętrze, podlega mniej lub bardziej istotnym wpływom otoczenia, o czym decyduje izolacyjność cieplna i szczelność powłoki zewnętrznej. W połączeniu z zastosowanym wyposażeniem technicznym tworzą one określone warunki wewnętrzne. Oczywistym jest, że zastosowane materiały budowlane, urządzenia i instalacje powinny być tak dobrane, aby ich eksploatacja była energooszczędna, nie obciążała środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz nie wpływała negatywnie na samopoczucie i zdrowie użytkowników.

Spośród czynników współdecydujących o warunkach wewnętrznych największe trudności wiążą się z zapewnieniem odpowiedniej wymiany powietrza. Jednak systemy wentylacyjne, szczególnie tzw. układy wentylacji grawitacyjnej w budownictwie mieszkaniowym i biurowym, uważane są powszechnie za mniej istotne od systemów grzewczych, głównie układów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W tym miejscu przypomnieć należy, że człowiek może wytrzymać dłuższy okres czasu bez pożywienia, znacznie krócej bez wody, ale egzystencja bez powietrza (tlenu) nie jest możliwa.

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza powinno być zatem uważane za jedno z najważniejszych wymagań, co jest zresztą akcentowane jako podstawowe prawo w krajowych i unijnych aktach [1, 2]. Zgodnie z nimi każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem, a jego status społeczny i ekonomiczny nie powinien mieć wpływu na dostęp do takiego powietrza. Tymczasem powszechne stosowanie szczelnych okien i drzwi ograniczyło do minimum i tak już wątpliwą możliwość poprawnego działania kanałów wentylacji naturalnej, której siłami napędowymi są czynniki meteorologiczne [3].

Zrozumiała tendencja do poprawy wskaźników energetycznych budynków, a w konsekwencji do ograniczenia kosztów ogrzewania jest przyczyną rezygnacji z optymalnych rozwiązań wentylacyjnych, ponieważ z oczywistych względów nie spełnią one wymagań opłacalności ekonomicznej. Stosowane przez producentów okien zastępcze rozwiązania w postaci okien z funkcją rozszczelnienia lub wykorzystywanie otworów nawiewnych w ścianach czy oknach nie w pełni się przyjęły, ponieważ użytkownicy przeświadczeni są o wiążącym się z tym zwiększonym zużyciu ciepła.