Bonifikata od opłaty przekształceniowej w Bytomiu:

Bonifikata od opłaty przekształceniowej dla właścicieli nieruchomości budynkowych i lokali posadowionych na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa (np. spółdzielnie, mieszkania zakładowe, pokopalniane itp) w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej:

Więcej…

 

W latach 2041 - 2050 przeciętne roczne zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych będzie o mniej więcej 7% mniejsze niż obecnie (z powodu wyższych temperatur)

Zmiany klimatyczne w przypadku naszego spowodują wzrost temperatur, które najbardziej odczuwalne będą na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Więcej…

 

Małe wspólnoty mieszkaniowe będą objęte ustawą o własności lokali

Pod koniec marca br. Rada Ministrów przyjęła zmiany w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Zmiany te dotyczą zarówno struktury wspólnot mieszkaniowych, jak i sposobu zarządzania nieruchomościami. Nowe przepisy przewidują, że już cztery lokale wystarczą do stworzenia wspólnoty mieszkaniowej.

Więcej…

 

Dane statystyczno / wskaźnikowe

Podstawowe 2 informacje dla najmu:

Więcej…

 

Ustawa o przekształceniu doprecyzowana :)

Przeczytałem artykuł w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i bardzo spodobało mi sie doprecyzowanie terminów po kilku poprawkach wniesionych przez posłów::

"Doprecyzowano też art. 14 ust. 1 Ustawy o przekształceniu, w celu wyeliminowania wątpliwości, jaki dzień należy uznać za moment udzielenia pomocy publicznej, w przypadku przekroczenia przez przedsiębiorcę limitu pomocy de minimis.

Z art. 2 pkt 11 tej ustawy wynika, że dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym:

  • podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy,
  • albo dzień, w którym upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy,
  • albo dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Z tego zastrzeżenia wynika możliwość przyjęcia za dzień udzielenia pomocy innego dnia, niż dni wskazane w ww. ustawie."

Ja widać po wielu miesiącach debat i poprawkach ustalono bardzo precyzyjny termin :)       link do artykułu poniżej.

Więcej…