Dotacje na termomodernizację nie dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty póki co poza marginesem wydzielonych naborów na dotacje unijne. Śląski Urząd Marszałkowski ogłosił nabory na projekty tylko dla budynków użyteczności publicznej.

Więcej…

 

Głosowanie e-mailowe

Członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą oddawać głosy przy podejmowaniu uchwał nie tylko w sposób tradycyjny (na zebraniu bądź pisemnie na karcie do głosowania przy indywidualnym zbieraniu głosów przez zarząd), lecz także za pomocą poczty elektronicznej.

Więcej…

 

Czy obowiązujące przepisy nakładają obowiązek instalowania oraz legalizacji wodomierzy lokalowych?

W istniejących zasobach mieszkaniowych do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody, uprawniony jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest natomiast udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

Więcej…

 

Co to jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy się je orzeka

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Do nabycia własności w ten właśnie sposób, dochodzi na skutek upływu czasu.

Więcej…

 

Koniec przypadkowego dziedziczenia długów. Wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym

Spadek to zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe, które w momencie śmierci przechodzą na spadkobierców. W jego skład wchodzą zatem nie tylko aktywa, jakie zmarły po sobie zostawił, ale także jego długi.

Więcej…