Nowelizacja ustawy o własności lokali i windykacja

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1168), która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 roku, ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania w zakresie ustalania wysokości udziału każdego ze współwłaścicieli lokalu w nieruchomości wspólnej

Więcej…

 

Czy możemy sprzedać odziedziczone mieszkanie obciążone prawem pierwokupu na rzecz gminy ?

Jak się okazuje, pomimo znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, spadkobierca może sprzedać mieszkanie po zmarłym przodku, nawet jeżeli ten nie mógł tego uczynić za życia.

Więcej…

 

Zaliczki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej przedawniają się jak świadczenia okresowe ?

W procesach sądowych wytaczanych przez wspólnoty mieszkaniowe przeciwko członkom wspólnoty o zapłatę z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w większości procesów powinno pojawić się zagadnienie przedawnienia roszczenia. Dlaczego tylko powinno się ono pojawić? Otóż dlatego, że często strony powyższego zarzutu nie podnoszą, bowiem są w błędnym przekonaniu co do terminu przedawnienia przedmiotowego roszczenia (myśląc że okres ten wynosi 10 lat, w sytuacji gdy jest to 3 letni termin).

Więcej…

 

Budowa bez pozwolenia już wkrótce - ustawa podpisana

Usprawnienie procesu budowlanego, przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, wejdzie w życie 3 miesiące od publikacji nowelizacji, podpisanej już przez Prezydenta

Więcej…

 

Co wspólnota może w regulaminie porządku domowego ?

Wspólnota mieszkaniowa zarządza wyłącznie nieruchomością wspólną i nie ma  uprawnień do tego, aby decydować o sposobie użytkowania cudzych lokali.

Uchwały zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach  naruszają prawo, gdyż ingerują w odrębną własność. Podobnie postanowienia nakładające na właścicieli kary prewencyjne lub o charakterze odszkodowawczym są z mocy prawa NIESKUTECZNE.

Więcej…