Przetarg na zabudowę paneli słonecznych na Fałata 33 w Bytomiu

ZApytanie ofertowe

Dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu kamienicy przy ul. Fałata 33

planowanej do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach:

Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020

4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego

 

Data

Podpis i pieczątka


W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Śląskiem Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 (Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości
, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. FAŁATA 33 składa zapytanie ofertowe dotyczące
dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu kamienicy przy ul. Fałata 33 w Bytomiu.

I. ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. FAŁATA 33

ul. Fałata 33

41-902 Bytom

NIP: 6262588256

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

II.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

II.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

II.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

II.5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez umieszczenie informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

II.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

II.7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie.

II.8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

II.9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.

II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.

III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

III.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja zajmie około 100 m2 dachu, przy czym dach ma powierzchnię ponad 200 m2. Dach obiektu wykonany w konstrukcji mieszanej (częściowo dach spadzisty, częściowo płaski). Dach spadzisty pokryty dachówką ceramiczną, dach płaski papą. Budynek jest w kształcie litery L. Główna część dachu skierowana jest na południe z odchyleniem około 13 stopni na zachód. Kąt nachylenia spadzistych części dachu wynosi około 37 stopni. Montaż paneli na częściach płaskich możliwy jedynie z wykorzystaniem systemów nieingerujących w poszycie dachu. Sposób sprowadzenia przewodów, miejsce instalacji urządzeń infrastruktury i zabezpieczeń do uzgodnienia. Punkt przyłączenia znajduje się na klatce schodowej na parterze budynku. Instalacja ma mieć moc zainstalowaną w zakresie od 15 do 16 kWp. Dopuszcza się jedynie zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznej, z ramą aluminiową. Maksymalna długość panelu wynosi 1,8 m. Panele muszą mieć sprawność min. 15,5%, muszą cechować się rezystancją wewnętrzną poniżej 0,5 Ohm (wymagane dostarczenie potwierdzenia wartości dla każdego panelu), wymagany minimalny współczynnik wypełnienia 0,75, minimalny współczynnik wyniku testu GoSolarCalifornia do mocy modułu w warunkach STC: 0,919. Inwertery z minimalną sprawnością EURO 95 %, minimalna klasa ochrony IP65, system chłodzenia bez ruchomych elementów. Instalacja może składać się z maksymalnie 5 inwerterów. System musi być wyposażony w urządzenie służące do monitoringu instalacji posiadający moduł WiFi. Instalacja musi być kompletna pod klucz wraz z przeszkoleniem osób ze strony inwestora, pod kątem użytkowania instalacji, jej obsługi i konserwacji. Dopuszczalne są jedynie panele z technologią PERC.

W załączniku znajduje się projekt budynku. Oferent ma możliwość odbycia wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną ze strony inwestora: Pan Jan Szołtysek tel. 516 147 955.

Celem jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością odsprzedaży nadwyżek do sieci dystrybucyjnej. Oferta powinna zawierać kompleksową informację uwzględniającą technologie, które są dopuszczone na terenie Polski i posiadające zabezpieczenia elektryczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Informujemy, że zamówienie ma charakter warunkowy, podpisanie umowy z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę uzależnione jest od przyznanego dofinansowania.

III.2. Wspólny Słownik Zamówień:

CPV – 45261215-4 (pełna nazwa Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych)

III.3. Termin realizacji usługi:

Podlega ocenie oferty, preferowany jest jak najkrótszy czas realizacji. Planowany początek realizacji przewidziany jest na marzec 2018 roku i może ulec zmianie z uwagi na procedurę oceny wniosku.

IV. KRYTERIA OCENY:

1. Cena końcowa usługi – (w polskich złotych) Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. (najwyższą ocenę otrzymuje najniższa oferta cenowa): - waga 60%

2. Okres realizacji usługi: (w dniach) - waga 20%

3. Udzielona gwarancja (w miesiącach) – waga 20%

Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, zgodnie ze wzorem.

Ocena końcowa = ∑ P(k)

P(k) = waga * M(k),

gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem.

M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]}

n – liczba oferentów,

k – kolejność w kryterium

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy oferentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

V.2. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów

V.3. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V.4. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

V.6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 05.04.2017r.

VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

VI.3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

VI.4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Magnez T.C. Tomasz Ćwiek ul. Piekarska 13 41-902 Bytom

VI.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

VI.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.

VI.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

VI.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr tel. 516147955 do dnia 03.04.2017r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jan Szołtysek

VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (prosimy na zwrócenie uwagi, że przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017, a termin realizacji przewidziany jest na marzec 2018 roku).

VI.10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI.11. Do oferty należy dołączyć:

a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Zarządu

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenia do zapytania ofertowego, potwierdzające spełnienie warunków z punktu V ww. zapytania.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

4. Projekt budowalny


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr z dnia 27.03.2017r.

formularz ofertowy

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2017r.

1. Dane oferenta:

 

Nazwa

Adres siedziby

NIP

REGON

Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą

imię i nazwisko

telefon

adres e-mail

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie

 

LP

Przedmiot zamówienia

Cena netto

Kwota VAT

Cena brutto

Termin realizacji

1

SUMA

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oferta jest ważna …. dni od dnia jej złożenia.

5. Czas realizacji usługi wynosi …. (dni)

6. Na instalację udzielamy ….. miesięcy gwarancji.

7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

ZAŁĄCZNIKI do oferty:

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków z punktu V ww. zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017r.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

……………………………………………………. ……………………………………………………

Miejsce i data Podpis i pieczęć osoby uprawnionej


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr z dnia 27.03.2017r.

Oświadczenia do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017r.

potwierdzające spełnienia warunków z punktu V

Oświadczam, że Oferent …………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  1. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

4. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

8. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

……………………………………………………. ……………………………………………………

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*


ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr z dnia 27.03.2017r.

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………. ……………………………………………………

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka*
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu