Dotacje na termomodernizację nie dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty póki co poza marginesem wydzielonych naborów na dotacje unijne. Śląski Urząd Marszałkowski ogłosił nabory na projekty tylko dla budynków użyteczności publicznej.

KOMUNIKAT Instytutu Gospodarki Nieruchomościami:

Szanowni Państwo Prezesi śląskich spółdzielni mieszkaniowych i TBSów oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Z końcem zeszłego roku Urząd Marszałkowski opublikował kilka wyczekiwanych przez nas dokumentów z których jasno wynika w jakiej formie i w jakiej wielkości wsparcie będzie można pozyskać na modernizację energetyczną realizowaną przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jak wynika z nowo opublikowanych dokumentów m.in. nowego Uszczegółowienia RPO WSL i długo oczekiwanych wyników badań ex – ante:

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y i jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje w budynkach mieszkaniowych o poniżej wskazanym zakresie :
1. modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych,
2. wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (w budynkach mieszkalnych),
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
Będą mogły uzyskać dofinansowanie w formie instrumentów finansowych w poniżej wskazanej formie:
Pożyczka 25 % wartości projektu łączona z dotacją do 45% kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo, po osiągnięciu zaplanowanych rezultatów ( po min. 50% okresu, na jaki została zaciągnięta pożyczka i przy założeniu regularnego spłacania pożyczki w tym okresie) istnieje możliwość umorzenia 5% pożyczki.
W związku z powyższym, łączny poziom dofinansowania jaki będzie można maksymalnie uzyskać to 75% kosztów kwalifikowanych (pożyczka 25%+dotacja 45% +umorzenie pożyczki 5%).
Raport z badań ex-ante wskazuje, że będzie się można starać tylko o samą dotację (uzupełniając ją o instrumenty finansowe uzyskane z innych źródeł jak np. ze środków WFOŚiGW lub banków) - wtedy maksymalny poziom dotacji może wynieść 45% - 55% w zależności od efektywności energetycznej jaką przynosi projekt.
Jednocześnie z Raportu wynika, że dla TBSów i spółdzielni mieszkaniowych, które spełniają kryteria dużego przedsiębiorstwa przewidziane jest wsparcie w postaci: pożyczka do 25% łączona z dotacją do 25% kosztów kwalifikowalnych – suma dotacji i pożyczki powinna wynieść do 40 % kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo można się starać o 5% umorzenia pożyczki.
Jak wynika z zaleceń Raportu do obsługi procesu udzielania wsparcia w formie w/w instrumentów finansowych ma zostać powołany Fundusz Efektywności Energetycznej, który będzie odpowiedzialny za rozdysponowanie dostępnych środków. Z uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego informacji wynika, iż podmiot taki zostanie wybrany i będzie udzielał wsparcia od III kwartału 2016 roku.

UWAGA:
W związku z licznymi telefonami, wyjaśniam, iż informacja która pojawiła się na różnych stronach internetowych dotycząca uruchomienia od dnia 25.01.2015 r. 4 naborów wniosków w ramach interesujących Nas Działań 4.3.1 i 4.3.2 RPO WSL dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej – nie daje możliwości pozyskania środków UE na realizację planowanych przez Państwa działań na budynkach wielomieszkaniowych.

Mimo faktu, iż w planowanych konkursach spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zostały wskazane jako podmioty uprawnione do składania wniosków – to z szczegółowych zapisów każdego z czterech ogłoszonych naborów jasno wynika, iż wsparcie będzie można pozyskać na działania związane z efektywnością energetyczną, niską emisją i OZE ale na inwestycje realizowane tylko i wyłącznie w budynkach użyteczności publicznej.

Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż Urząd Marszałkowski (uwzględniając wyniki badań ex- ante) wydzielił nabory dla budynków użyteczności publicznej i dla budynków wielomieszkaniowych dla których przewidziano wsparcie w formie instrumentów finansowych opisanych powyżej.