Masz kawałek gruntu we wspólnocie mieszkaniowej ? I tak nie jesteś jej członkiem.

Taki wyrok zapadł w Kaliszu w 2015 roku.
Nie ulega wątpliwości, że właściciel gruntu na którym posadowiono budynek stanowiący obecnie wspólnotę mieszkaniową jest jednym z właścicieli. Jednakże nie jest właścicielem wyodrębnionego lokalu w nieruchomości co w myśl cytowanego art. 6 ustawy o własności lokali, dyskwalifikuje Go jako członka wspólnoty mieszkaniowej.  Osoba taka, nie jest zatem uprawniona do podejmowania uchwał w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Tym samym wszelkie rozstrzygnięcia zawarte w uchwałach wspólnoty mieszkaniowej jej nie dotyczą. W tej sytuacji nie ma taka osoba do legitymacji żądania uchylenia uchwał wspólnoty na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.

Należy podkreślić, że właściciel gruntu jest właścicielką udziału we własności nieruchomości wspólnej. Zatem relacje pomiędzy właścicielami lokali – członkami wspólnoty mieszkaniowej – a pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości wspólnej (nie będącymi właścicielami lokali) regulują przepisy art. 195 i nast. k.c. dotyczące współwłasności.

Określenie korzystania z nieruchomości wspólnej i sposobu jej zarządu pomiędzy właścicielami odrębnych lokali – członkami wspólnoty mieszkaniowej – następuje w ramach rozstrzygnięć wspólnoty w trybie art. 18-33 ustawy o własności lokali. Natomiast określenie korzystania z nieruchomości wspólnej oraz sposobu jej zarządu pomiędzy właścicielami lokali reprezentowanymi przez wspólnotę i pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, następuje w trybie art. 200 – 207 k.c.