Czym jest obowiązek meldunkowy i kogo obejmuje?

Pomimo różnych dywagacji na temat konieczności zameldowania, Polacy oraz osoby przebywające na stałe w Polsce mają obowiązek zameldowania się na pobyt stały. Procedura polega na przekazaniu właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu i przewidywanym czasie jego trwania. Obowiązek meldunkowy ma umożliwiać państwu sprawne prowadzenie ewidencji ludności.

Gdzie i jak zameldować się na pobyt stały?

Meldunku można dokonać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. By było to możliwe, należy dostarczyć wymaganą dokumentację: wypełniony i podpisany formularz,dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz pisemne potwierdzenie prawa do nieruchomości, w której meldujący mieszka - np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna bądź orzeczenie sądu.

Zameldowaniu w danym miejscu musi towarzyszyć wymeldowanie się z poprzedniego. Może to nastąpić równocześnie - wówczas nie ma konieczności stawienia się w urzędzie wcześniej zamieszkiwanej gminy - lub wcześniej, poprzez zgłoszenie wspomnianej zmiany obszaru zamieszkania.

Kiedy należy się zameldować?

Wypełniony formularz powinien zostać dostarczony gminie najpóźniej w 30 dniu od momentu przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

W urzędzie gminy można stawić się osobiście, a można także skorzystać z pomocy pośrednika. Wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone pisemnie przez wnioskodawcę lub zgłoszone do protokołu po okazaniu dokumentu tożsamości przez pośrednika. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy przechodzi na przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego albo inną osobę, która sprawuje nad nią rzeczywistą opiekę w miejscu stałego pobytu.

Dziecko podlega zameldowaniu w miejscu stałego pobytu rodziców. Czynności dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządza jego akt urodzenia.

Ile trzeba czekać na decyzję gminy

Kwestia meldunkowa załatwiana jest niezwłocznie - następuje z chwilą przyjęcia przez urząd zgłoszenia od obywatela. Organ wydaje mu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (bezpłatnie). Sprawa przebiega inaczej - gmina rozstrzyga o niej poprzez decyzję - jedynie w przypadkach, gdy dane lub adres zamieszkania podane w formularzu budzą wątpliwości. Wówczas istnieje jednak możliwość odwołania do właściwego wojewody.

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy

W przypadku przebywania poza miejscem pobytu stałego dłużej niż 3 miesiące, obywatel powinien zameldować się na pobyt czasowy - najpóźniej w 30 dniu od zmiany miejsca zamieszkania. Prawo przewiduje posiadanie tylko jednego miejsca pobytu czasowego. Procedura zameldowania w nim przebiega tak samo, z tą różnicą, iż  we właściwej gminie należy tym razem złożyć formularz zgłoszenia pobytu czasowego. Wydanie zaświadczenia w tej sprawie podlega dodatkowo opłacie o wysokości 17 złotych.