Białe certyfikaty nagrodą za efektywność energetyczną

Czym są białe certyfikaty?
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane też białymi certyfikatami, są dokumentami zaświadczającymi, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom została zwiększona efektywność energetyczna, a tym samym zmniejszeniu uległo zużycie energii. Białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii, mające realną wartość pieniężną, podobnie jak akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Białe certyfikaty są chętnie kupowane przez firmy sprzedające prąd, ciepło lub gaz ziemny, gdyż w przeciwnym razie muszą one uiszczać wysokie „opłaty zastępcze”, będące rodzajem kary za korzystanie ze środowiska. Zasady działania systemu białych certyfikatów reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (www.dziennik ustaw.gov.pl/du/2016/831)

Kto może otrzymać białe certyfikaty?

System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które z własnych środków finansowych zrealizowały lub planują zrealizować przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Nie można otrzymać białych certyfikatów za realizację przedsięwzięć, na które uzyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej lub budżetu państwa, w tym premię termomodernizacyjną. Dowiedz się więcej »

Za co można otrzymać białe certyfikaty?

Białe certyfikaty można otrzymać za przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, których realizacja zakończyła się po 1 stycznia 2014 roku (czyli w latach 2014-2016) lub dopiero planowane do realizacji w latach 2017-2019.

Przykładowe przedsięwzięcia:

 • Modernizacja lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • Doposażenie instalacji centralnego ogrzewania w zawory regulacyjne,
 • Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • Modernizacja lub budowa nowego źródła ciepła, np. węzła cieplnego,
 • Izolacja przewodów instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu,
 • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła i inne.


Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku (www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1184)

Uwaga na terminy!

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej tylko do 30 września 2017 r. można składać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej dotyczące przedsięwzięć zrealizowanych w terminie od 01.01.2014 do 30.09.2016 r. Ważny jest moment podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Jeżeli zatem rozpoczęliśmy remont w 2013 roku, a zakończyliśmy go w 2014 roku, to inwestycja kwalifikuje się do ubiegania o białe certyfikaty.

Odnośnie przedsięwzięć dopiero planowanych do realizacji Ustawa o efektywności energetycznej zaleca występowanie z wnioskami o białe certyfikaty przed rozpoczęciem realizacji robót. W takim przypadku inwestor otrzyma od URE promesę, natomiast białe certyfikaty otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji robót. Warto mieć to na względzie przy planowaniu budżetu - roboty musimy sfinansować ze środków własnych (lub kredytu), natomiast przychód z białych certyfikatów pojawi się dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Przedsięwzięcia planowane do realizacji można zgłaszać do połowy 2019 roku, przy czym podkreślamy, że wniosek do URE należy złożyć zanim rozpoczniemy inwestycję. Sprawdź »

Jaka jest procedura ubiegania się o białe certyfikaty?

 1. Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu) wraz z załączonym audytem efektywności energetycznej dla już wykonanego lub dopiero planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
 2. Prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku lub w razie stwierdzenia braków we wniosku - niezwłocznie wzywa wnioskodawcę
  do ich uzupełnienia.
 3. W przypadku inwestycji planowanych - inwestor realizuje zadeklarowane przedsięwzięcie,
  a następnie zawiadamia Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji i potwierdza zrealizowanie oszczędności audytem efektywności energetycznej (audyt nie może być wykonany przez tą sama osobę, co audyt wstępny).
  W przypadku inwestycji już zrealizowanych nie ma konieczności przedstawiania kolejnego audytu. Nie sporządza się audytu także w przypadku, gdy dla przedsięwzięcia zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.
 4. Prezes URE potwierdza, że z wydanych świadectw przysługują prawa majątkowe zbywalne, które są towarem giełdowym.
 5. Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza świadectwa na giełdę w celu ich sprzedaży.
 6. Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony wydaje dyspozycję maklerowi przy jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa. Cena świadectw jest zmienna i podlega wahaniom jak na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych.
 7. Przedsiębiorstwa energetyczne kupują świadectwa i przedstawiają je w URE do umorzenia. Pieniądze trafiają na rachunek maklerski, a następnie na konto bankowe Inwestora.


Proces ubiegania się o białe certyfikaty jest stosunkowo skomplikowany, dlatego wielu właścicieli i zarządców budynków rezygnuje z ubiegania się o środki, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, po prostu im się należą. Przez to podaż białych certyfikatów jest dużo mniejsza niż popyt, a ich cena giełdowa jest bardzo wysoka, praktycznie równa opłacie zastępczej. Dlatego zamiast rezygnować z aplikowania, dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firm wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu białych certyfikatów. Sprawdź co oferujemy »

Jak wybrać firmę, która pozyska dla nas białe certyfikaty?

Poza sprawdzeniem wiarygodności firmy i jej doświadczenia, warto zwrócić oczywiście uwagę na koszty związane z uzyskaniem białych certyfikatów oraz moment ich ponoszenia. Optymalnym rozwiązaniem jest aby firma otrzymywała wynagrodzenie tylko wówczas, gdy skutecznie pozyska dla nas białe certyfikaty.

Ważne aby firma nie pobierała żadnych opłat wstępnych, aby wzięła na siebie wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą białych certyfikatów, w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizję domu maklerskiego, opłatę za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłatę transakcyjną Towarowej Giełdy Energii, opłatę za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne. Chodzi o to, aby pełne ryzyko biznesowe ewentualnego niepowodzenia aplikacji ponosiła firma. Przy takim układzie możemy tylko zyskać na systemie białych certyfikatów. Tracimy tylko wówczas, gdy z niego nie skorzystamy.

Od czego zacząć

Po pierwsze należy sprawdzić, czy zakończyliśmy po 1 stycznia 2014 roku realizację któregoś z wyżej wymienionych przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty (ewentualnie czy planujemy w najbliższych 3 latach realizację takiego przedsięwzięcia).

Następnie warto zwrócić się do wybranej firmy o ofertę na kompleksową usługę pozyskania białych certyfikatów. W ramach składanej oferty warto poprosić o bezpłatne oszacowanie prognozowanej wartości możliwych do uzyskania białych certyfikatów oraz przeanalizowanie czy wykonane lub planowane przez nas przedsięwzięcia na pewno kwalifikują się do ubiegania o białe certyfikaty. Zgodnie bowiem z Ustawą o efektywności energetycznej do samodzielnego aplikowania o białe certyfikaty kwalifikują się przedsięwzięcia generujące oszczędności większe niż 10 ton oleju ekwiwalentnego.

W przypadku mniejszych przedsięwzięć wyspecjalizowane firmy łączą w grupę przedsięwzięcia zrealizowane przez kilku inwestorów i składają wniosek grupowy. Zatem nawet przy małych remontach warto aplikować. Możemy tylko zyskać, a pozyskane środki przeznaczyć na dowolny cel.