Czy obowiązujące przepisy nakładają obowiązek instalowania oraz legalizacji wodomierzy lokalowych?

W istniejących zasobach mieszkaniowych do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody, uprawniony jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest natomiast udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

 

Obowiązek wyposażenia lokali w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w urządzenia umożliwiające określanie ilości dostarczanej wody do danego lokalu, czyli wodomierze lokalowe dotyczy budynków nowo budowanych lub przebudowywanych i wynika z przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - § 121 ust. 2 rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z art. 8 ustawy - Prawo o miarach przyrządy pomiarowe wprowadzane do obrotu lub do użytkowania, po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej. W przypadku wodomierzy, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, kontrola ta zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, obejmuje legalizację ponowną.

Ważność cechy legalizacyjnej wodomierza określona została w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Zgodnie z tabelą nr 1 poz. 4, okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h - wynosi 5 lat.

Ponowna legalizacja wodomierzy powinna być wykonana przez uprawniony organ administracji miar lub podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji. Obowiązek przedłożenia wodomierzy do ponownej legalizacji ciąży na jego użytkownikach, czyli np. na administracji spółdzielni mieszkaniowej.

Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do legalizacji wodomierzy jest ich wymiana na nowe urządzenia posiadające ważną cechę legalizacyjną.

W sprawach dotyczących legalizacji wodomierzy organem właściwym w tym zakresie jest Główny Urząd Miar