Żądania urzędników uzyskania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu właściciela a prawo

Co jakiś czas przychodzą do naszego biura mieszkańcy po zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym własność wnioskodawcy. Z punktu widzenia prawa (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt II CSK 600/08) wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa ingerować w prawa właściciela w rozporządzaniu jego własnością. Rozumiem, że NAJEMCA musi mieć zgodę właściciela lokalu w którym zamieszkuje. Ale sam właściciel? Zarządca nawet nie ma prawa wystawić takiej zgody w imieniu wspólnoty a sama wspólnota nie ma prawa podejmować takiej uchwały.

„Dla sprawowania zarządu nad nieruchomością, w której zostały wyodrębnione lokale, ustawa powołała wspólnotę mieszkaniową, którą tworzy ogół właścicieli. Celem wspólnoty jest zarządzanie nieruchomością. Tak zakreślony zakres działania wyznacza zakres jej prawa i obowiązków, które nie mogą dotyczyć prawa do lokali. (…) właściciele nie mogą w trybie przepisów tej ustawy podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali”.

Jak wskazał natomiast Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt V ACa 290/13 (LEX 1366087)

„Uchwały właścicieli lokali dotyczyć mogą bowiem jedynie nieruchomości wspólnej i spraw z nią związanych, a nie mogą ingerować w prawa odrębnej własności lokali.”

Tak samo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt II CSK 600/08 (LEX 500188), Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1064/12 (LEX 1286557), Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt I ACa 367/08 (LEX 446185), Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2001 r., sygn. akt I ACa 1309/00 (OSA 2002/4/30).

Na podstawie przywołanego art. 140 w zw. z art. 196 § 2 k.c. współwłaściciele tworzący z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, jako kolektyw, mogą podejmować decyzje dotyczące wyłącznie przedmiotu wspólności przymusowej, czyli tejże nieruchomości wspólnej.

Właściciele lokali (wspólnota mieszkaniowa) nie są natomiast uprawnieni do podejmowania uchwał, określonych w art. 22 ust. 3 pkt 2 u.w.l., dotyczących przedmiotów stanowiących własność innych podmiotów prawa. Dotyczy to zarówno lokali stanowiących własność właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, jak i tym bardziej należących do tychże właścicieli rzeczy ruchomych znajdujących się w lokalach.

Ciągle czekamy i zastanawiamy się, przekazując takie informacje do urzędów (miejski, pracy), kiedy zostaną przyswojone te informacje przez właściwego urzędnika i skończy się obowiązek składania niepotrzebnych pism w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela lokalu.

To kuriozalne nawet bez ww. wyroków sadowych aby wymuszać na właścicielu lokalu konieczność uzyskania zgody od osoby nie mającej żadnych praw do tego lokalu na taki a nie inny sposób korzystania przez niego z jego własności  ....