Ustawa o przekształceniu doprecyzowana :)

Przeczytałem artykuł w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i bardzo spodobało mi sie doprecyzowanie terminów po kilku poprawkach wniesionych przez posłów::

"Doprecyzowano też art. 14 ust. 1 Ustawy o przekształceniu, w celu wyeliminowania wątpliwości, jaki dzień należy uznać za moment udzielenia pomocy publicznej, w przypadku przekroczenia przez przedsiębiorcę limitu pomocy de minimis.

Z art. 2 pkt 11 tej ustawy wynika, że dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym:

  • podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy,
  • albo dzień, w którym upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy,
  • albo dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Z tego zastrzeżenia wynika możliwość przyjęcia za dzień udzielenia pomocy innego dnia, niż dni wskazane w ww. ustawie."

Ja widać po wielu miesiącach debat i poprawkach ustalono bardzo precyzyjny termin :)       link do artykułu poniżej.

Cała treść artykułu na: http://www.administrator24.info/artykul/id10922,rozstanie-z-wieczystym-uzytkowaniem